جستجوی

نتایج جستجو پزشک عمومی در کاظم-آباد

۸ نتیجه یافت شد.

دکتر حسین محمود آبادی

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹

دکتر کاملیا صدیق

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹

دکتر قاسم شکیبانیا

پزشک عمومی
۲۲۵۳۶۰۰۳
کاظم آباد بزرگراه سردار سلیمانی (شرق به غرب)، بعد از خیابان استاد حسن بنا ۱۱۹۳

دکتر ناهید دانش

پزشک عمومی
۲۶۳۲۱۰۰۴
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، خیابان رحیمی کلور، نرسیده به خیابان بنی هاشم ۲۵/۳

دکتر فاطمه رنگین کمان

پزشک عمومی
۲۲۵۳۴۹۰۰
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان امیر کیانوش ۱۷

دکتر سعید خورشیدی

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹

دکتر زیبا کریمی

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹

دکتر زهره صالح بیک

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹