جستجوی
نشانی

نتایج جستجو مرکز شنوایی سنجی

۴ نتیجه یافت شد.

دکتر مجید نوروزی

۷۷۷۱۳۴۴۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۸۴ غربی ساختمان پزشکان ۱۸۴

سمعک هوشمند

۷۷۷۰۱۳۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۸۴ غربی ساختمان پزشکان ۱۸۴

ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک

۷۷۸۷۴۱۶۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

سنجش شنوایی اشراق

۷۷۷۳۳۵۵۸
تهرانپارس غربی فرجام بین فلکه دوم تهرانپارس و خیابان گلشنی (زرین)