جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص قلب و عروق

۱۱ نتیجه یافت شد.

دکتر سعید عزیزی نژاد

۷۷۷۳۰۳۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

دکتر مهدی فرزانه

۷۷۷۲۰۷۱۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر هاله حسینی فروتن

۷۷۷۰۵۱۶۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر سید مهدی هاشمی

۷۷۷۰۲۵۲۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر فرزاد اصغری زاده

۷۷۸۸۴۶۹۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر اسفندیار کریمی

۷۷۸۶۵۰۳۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

دکتر مصطفی بیات

۷۷۷۴۵۱۱۱
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

دکتر سیدحسن مهدوی

۷۷۸۷۶۸۱۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

دکتر محسن عباس زاده

۷۶۷۰۰۸۲۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی