جستجوی
نشانی

نتایج جستجو سبزی خرد کنی

۱۱ نتیجه یافت شد.

سبزی خردکنی پونه

۷۷۸۸۷۷۵۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

سبزی خرد کنی نوبری

۷۷۸۶۱۱۰۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم بین ۱۸۶ و ۱۸۸ غربی

سبزی خردکنی نازخاتون

۰۹۱۱۶۶۴۰۱۴۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۷۴/۱ وخ مقدس مابین خ سجده ای تا خ شاهد

سبزی خردکنی پونه

۷۷۸۸۱۱۱۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل خ رحمانی تا ۱۹۶ بین خوشوقت و خ سجده ای

سبزی خردکنی لبخند

۷۷۸۷۸۸۹۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد

سبزی خردکنی رامین

۷۷۰۵۷۱۷۴
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی مابین خیابان مظفری و خیابان خیری

سبزی خردکنی ریحان

۷۷۰۴۵۶۰۴
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی بین باقری واخوت خ آقا بزرگی

سبزی خردکنی طراوت

۷۷۰۶۶۳۵۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی مابین خیابان مظفری و خیابان شاهد

سبزی خردکنی نمونه (سید)

۷۷۰۵۶۴۵۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت خ ۲۲۰

سبزیجات مادر

۷۷۲۹۳۱۷۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس زفرقندی خیابان قزافی