جستجوی
نشانی

نتایج جستجو دبیرستان متوسطه اول

۲۱ نتیجه یافت شد.

دبیرستان پسرانه ندای سلام

۷۷۸۶۲۳۳۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

دبیرستان دخترانه شایستگان

۷۷۲۹۴۶۴۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ عبدی بین باقری تا خ زرین

دبیرستان دخترانه آلاء

۷۷۸۶۳۲۹۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خیابان عبدی بین باقری تا خ زرین

هنرستان کار و دانش پسرانه نوید

۷۷۳۷۶۷۹۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از اتوبان باقری تا خ خوشوقت

دبیرستان پسرانه مالک اشتر

۷۷۰۵۴۱۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خ خوشوقت تا خ مظفری

آموزشگاه بدری برهانی

۷۷۹۷۲۰۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خخوشوقت تا خ مظفری

دبیرستان پسرانه ماهان تهران

۷۷۳۸۲۳۶۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی جوادیانفر -۲۱۲- مابین اتوبان باقری تا خ طاهری

دبیرستان دخترانه امت

۷۷۸۶۲۴۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۷۴ تا ۱۷۸ غربی بین خ گلشنی وخ خوشوقت

دبیرستان دخترانه نقش نو

۷۷۰۶۱۶۲۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا خ خدابنده بین خوشوقت و خ مظفری

دبیرستان پسرانه نور

۷۷۰۶۲۰۶۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا خ خدابنده بین خوشوقت و خ مظفری