جستجوی
نشانی

نتایج جستجو بستنی و آبمیوه

۱۴ نتیجه یافت شد.

آبمیوه آرش

۷۷۷۲۲۹۶۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

آبمیوه و بستنی منصور

۷۷۸۷۸۲۴۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۱۸۲تا فلکه سوم خ خوشوقت پاساژ فجر

لبنیات و بستنی ایساتیس

۰۹۱۲۴۳۴۴۲۲۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی رسالت از خ خوشوقت تا خ اخوت

بازار میوه ثارا...

۷۷۰۵۰۷۸۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ مظفری تا خ شاهد

آبمیوه و بستنی مادر

۷۷۲۹۸۲۸۹
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

آبمیوه و بستنی نورا

۷۷۷۱۵۳۹۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

بستنی و فالوده هلی

۷۷۷۰۱۲۵۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

آبمیوه بابا طاهر

۰۹۳۶۵۵۹۵۱۳۴
تهرانپارس غربی ناهیدی بین شاهد و سجده ای

بستنی نعمت

۰۹۱۲۲۱۳۰۳۵۳
تهرانپارس غربی -شاهد بین زین الدین و حاجیان

بستنی رفعتی

۷۷۷۱۲۰۷۴
تهرانپارس غربی فرجام بین گلشنی (زرین ) و اتوبان باقری