جستجوی
نشانی

نتایج جستجو آزمایشگاه

۱۶ نتیجه یافت شد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تات

۷۷۷۴۲۸۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سروین

۷۷۸۶۹۹۱۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

آزمایشگاه تشخیص طبی سینا شرق

۷۷۷۲۰۶۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه دکتر تقوی

۷۷۸۷۵۹۹۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه رها

۷۷۸۷۴۹۶۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه دکتر محرابیان

۷۷۳۷۱۶۲۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ مظفری تا خ شاهد

آزمایشگاه تخصصی ایران

۷۷۰۷۱۵۷۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از اتوبان باقری تا خ خوشوقت

درمانگاه مهر تهرانپارس

۷۷۳۷۴۰۸۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی مابین خیابان مظفری و خیابان خیری

آزمایشگاه مهر تهرانپارس

۷۷۳۷۴۲۵۹
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی مابین خیابان مظفری و خیابان خیری

آزمایشگاه پروین

۷۷۷۲۱۱۱۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین